குறுக்கெழுத்தில் செய்திகள்- அபாகு 82 முதல் பகுதி


அபாகு -82 குறுக்கெழுத்தில் செய்திகள் (26-10-2014)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 82 குறுக்கெழுத்தில் செய்திகள் - அக்டோபர் 2014 (Sunday 26-10-2014) Fillable using the English keyboard

அக்டோபர் 2014 (Sunday 26-10-2014) குறுக்கெழுத்தில் செய்திகள்

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.


குறுக்காக:

1.போர்வை குறைந்து மானம் விடுதலைக் குலைத்த சுகோய் (2,4)

விடை மற்றும் செய்தி அடுத்த பக்கத்தில்

2.வெண்கலம் நிராகரித்து விரிசல் குறைந்து தகரங்கள் கலந்த வீராங்கனை (3,2)

விடை மற்றும் செய்தி அடுத்த பக்கத்தில்

3.முடியாத கோவிலில் பாதிப் பிராட்டி மூன்று நாள் கேப்டன்? (3,2)

விடை மற்றும் செய்தி அடுத்த பக்கத்தில்

4.படத்துக்குக் கிடைக்கும் விருது தென்னாப்பிரிக்க சிறையில்? (4)

விடை மற்றும் செய்தி அடுத்த பக்கத்தில்

5.பானையே வேண்டாமெனும் ஒட்டகமே, வாடா, செல்வோம் கனடா நகரம் (4)

விடை மற்றும் செய்தி அடுத்த பக்கத்தில்

6.முதல்வர் வசுந்தரா பின் வரும் உயிரிழந்த தேவர் தலைவன் லட்சிய 'முதலாளி' (6)

விடை மற்றும் செய்தி அடுத்த பக்கத்தில்

அபாகு-82 (26-10-2014) solve செய்ய click செய்யவும் - Click here to solve Apaku-82 (26-10-2014)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted on 26th October 2014 (Sunday) from Bangalore
Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comஅபாகு-82 (26-10-2014) solve செய்ய click செய்யவும் - Click here to solve Apaku-82 (26-10-2014)Click here to visit my Home Page