சொல் கலை - 1
செப்டம்பர்-2011

ஆங்கிலத்தில் JUMBLE எனப்படும் பிரபல சொல் விளையாட்டின் தமிழாக்கமே சொல் கலை. Deccan Chronicle பத்திரிகையிலிருந்து இதோ ஒரு உதாரணம்
ஆங்கில Jumble-இல் கலைந்த சொல்லை கண்டுபிடிக்க clue கொடுப்பதில்லை. ஆனால் தமிழில் முதல் முயற்சி என்பதால்ஒரு clues கொடுத்துள்ளேன்.

பார்த்தசாரதி


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of the grid below

சொல் கலை - 1 (11-09-2011)

த்

சி

யா

தை

(கவனமின்மையா?)

1 2

ல்

க்

லி

சொ

கு

ழு

 

(சொற்குற்றம்)

3

தி

ப்

ம்

ரை

 

(பொழுதுபோக்கு)

4

தி

டி

யு

ன்

ஷ்

 

(தருமன்)

5 6

 

பல் ஆஸ்பத்திரிக்கு எப்படிப் போகணும்?

விடை - (1,2,3,4,5,6 என்ற இடங்களில் வரும் எழுத்துகளை வைத்து கிடைக்கும் சொல்)

1 2 3 4 5 6
விடை --

 

(விடை 21-09-2011-ல் குறுக்கெழுத்துடன்)

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page