சொல் கலை - 2
அக்டோபர் 2011

ஆங்கிலத்தில் JUMBLE எனப்படும் பிரபல சொல் விளையாட்டின் தமிழாக்கமே சொல் கலை. Deccan Chronicle பத்திரிகையிலிருந்து இதோ ஒரு உதாரணம்

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of the grid below

சொல் கலை - 2 (21-10-2011)

லா

வி

மா

க்

1 2

ப்

சி

ச்

பா

3

கு

வே

க்

ரு

ர்

4 5

ள்

வு

ர்

6

 

சென்னைக்கு வந்த ஒற்றன் மெரீனா சென்றது ஏன்?

விடை - (1,2,3,4,5,6 என்ற இடங்களில் வரும் எழுத்துகளை வைத்து கிடைக்கும் சொல்)

1 2 3 4 5 6
விடை --

 

(விடை 21-11-2011-ல் குறுக்கெழுத்துடன்)

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page