சொல் கலை - 3
நவம்பர் 2011

ஆங்கிலத்தில் JUMBLE எனப்படும் பிரபல சொல் விளையாட்டின் தமிழாக்கமே சொல் கலை. Deccan Chronicle பத்திரிகையிலிருந்து இதோ ஒரு உதாரணம்

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of the grid below

சொல் கலை - 3 (21-11-2011)

து

ங்

ம்

1 2

வா

ளி

ள்

ல்

3 4

ரு

ம்

வா

தி

5

ன்

லை

க்

கா

6 7

 

கீழே விழுந்து கிடந்த தமிழாசிரியர் நண்பரிடம் கூறினார்,' தமிழில் பேசியதால் தள்ளிவிட்டார்கள்' 'என்ன சொன்னீர்கள்' என்ற நண்பரிடம் ஆசிரியர் கூறியது '__ _____'

விடை

(1,2,3,4,5,6,7 என்ற இடங்களில் வரும் எழுத்துக்களை வைத்து கிடைக்கும் சொற்கள்)

1 2 3 4 5 6 7
விடை --

 

(விடை 21-12-2011-ல் குறுக்கெழுத்துடன்)

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page