சொல் கலை - 4
டிசம்பர் 2011 (கர்நாடக இசை ஸீசன் ஸ்பெஷல்)

ஆங்கிலத்தில 021; JUMBLE எனப்படும் பிரபல சொல் விளையாட்டின் தமிழாக்கமே சொல் கலை. Deccan Chronicle பத்திரிகையில ிருந்து இதோ ஒரு உதாரணம்

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of the grid below

சொல் கலை - 4 (21-12-2011)

ரு

ங்

ம்

மி

1

ரா

ளி

து

ந்

2 3

த்

தி

மா

4

கை

லி

ங்

5

 

பாகவதர் பெரிய வீடு கட்டியிருக்கிறாராமே?
என்ன பேர் வைத்திருக்கிறார்?
விடை __ ___

(1,2,3,4,5, என்ற இடங்களில் வரும் எழுத்துக்களை வைத்து கிடைக்கும் சொற்கள்)

1 2 3 4 5
விடை --

 

(விடை 21-01-2012- ல் குறுக்கெழுத் துடன்)

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page